BÌA HỒ SƠ BẢN VẼ HOÀN CÔNG

Bản vẽ hoàn công là một khâu quan trọng trong hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng, trong đó, bìa hồ sơ bản vẽ hoàn công phải thể hiện được những thông tin cơ bản nhất về công trình như tên, địa điểm, quy mô công trình, các đơn vị tham gia công trình như chủ đầu tư, giám sát, thi công...
Bản vẽ hoàn công là một khâu quan trọng

Theo Điều 27 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bản vẽ hoàn công là bản vẽ bộ phận công trình, công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện kích thước thực tế so với kích thước thiết kế, được lập trên cơ sở bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. Mọi sửa đổi so với thiết kế được duyệt phải được thể hiện trên bản vẽ hoàn công.
Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và công trình xây dựng. Trong bản vẽ hoàn công phải ghi rõ họ tên, chữ ký của người lập bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.
Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư ký tên xác nhận.
Tùy vào từng trường hợp mà trên bìa hồ sơ cần có một khung tên bản vẽ hoàn công riêng thể hiện đúng và đủ sự hiện diện của các bên. Điều này được quy định tại phụ lục số 02, Hướng dẫn số 141 /HD-SXD ngày 11 tháng 3 năm 2008 của Sở Xây dựng.
Dưới đây là một số mẫu khung tên bản vẽ hoàn công:
  1. Mẫu khung tên bản vẽ hoàn công trong trường Chủ đầu tư trực tiếp giám sát thi công xây dựng):
BẢN VẼ HOÀN CÔNG: (Điền tên bản vẽ)
Lập ngày         tháng            năm 200
NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG:  (Điền tên nhà thầu)
CHỦ ĐẦU TƯ:
(Điền tên chủ đầu tư)
NGƯỜI LẬP
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
KỸ THUẬT A
ĐẠI DIỆN
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn B
Nguyễn Văn C
Nguyễn Văn D
  1. Mẫu khung tên bản vẽ hoàn công đối với trường hợp Chủ đầu tư có thuê nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng):

BẢN VẼ HOÀN CÔNG: (Điền tên bản vẽ)
Lập ngày         tháng            năm 200
NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG:  (Điền tên nhà thầu)
NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT (Điền tên nhà thầu)
CHỦ ĐẦU TƯ:
(Điền tên chủ đầu tư)
NGƯỜI LẬP
GIÁM ĐỐC
(Ký tên đóng dấu)
KỸ SƯ TƯ VẤN GIÁM SÁT
KỸ THUẬT A
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn B
Nguyễn Văn C
Nguyễn Văn D
  1. Mẫu khung tên bản vẽ hoàn công trong trường hợp tổng thầu thi công xây dựng:
TÊN CÔNG TRÌNH:
BẢN VẼ HOÀN CÔNG
Lập ngày tháng năm 200
NHÀ THẦU CHÍNH
NHÀ THẦU PHỤ
TƯ VẤN GIÁM SÁT
CHỦ ĐẦU TƯ
Giám sát của thầu chính
Giám đốc(Ký tên đóng dấu)
Người lập
Giám đốc(Ký tên đóng dấu)
Kỹ sư TV giám sát
Kỹ thuật A
Nguyễn Văn A
Nguyễn Văn B
Nguyễn Văn C
Nguyễn Văn D
Nguyễn Văn E
Nguyễn Văn G
Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.2160 nhận xét: